λείπω


λείπω
λείπω / κατα|λείπω / ὑπο|λείπω оставлять; покидать; неперех. исчезать, недоставать λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα | λέλειμμαι , ἐλείφθην

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.